پاسخ نهایی ثبت شده است

اطلاعات درخواست

کد درخواست 74706
تاریخ ثبت 1403/03/08 11:31 ق.ظ
زمان پاسخگویی 1403/03/26 10:31 ق.ظ
نام رابط شرکت
شماره نامه سازمان صمت 2772809
تاریخ نامه سازمان صمت 1403/02/31
شرح مشخصات تجهیز شیر اطمینان مایع
پیوست ها نامه.pdfکاتالوگ.pdfمشخصات فنی تجهیز.pdf

پاسخ نهایی

تاریخ ثبت پاسخ 1403/03/21 09:34 ق.ظ
نتیجه استعلام سازنده داخلی ندارد
توضیحات