پاسخ نهایی ثبت شده است

اطلاعات درخواست

کد درخواست 74704
تاریخ ثبت 1403/03/08 10:15 ق.ظ
زمان پاسخگویی 1403/03/26 09:15 ق.ظ
نام رابط شرکت
شماره نامه سازمان صمت 3738283
تاریخ نامه سازمان صمت 1403/02/26
شرح مشخصات تجهیز دستگاه چاپ
پیوست ها نامه.pdfکاتالوگ.jpegمشخصات فنی تجهیز.pdf

پاسخ نهایی

تاریخ ثبت پاسخ 1403/03/20 10:49 ق.ظ
نتیجه استعلام سازنده داخلی ندارد
توضیحات